ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1.      PREAMBULA

 Spoločnosť SERVIER zachováva vaše súkromie a snaží sa zodpovedne zbierať vaše Osobné údaje v súlade s Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri Spracúvaní Osobných Údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane Osobných údajov (ďalej ako „GDPR “)) a zároveň zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „ZoOOU“).

 Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným. Zásady sa vzťahujú aj na zasielanie nášho newslettra, vyhotovovanie audiozáznamov, ich uchovávanie a spracúvanie.

 Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) ZoOO je spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 707 135, zápis v ORSR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12934/B (ďalej ako „SERVIER“ alebo „spoločnosť SERVIER“).

 2.      DEFINÍCIE

 „Osobné údaje“: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („Dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pomocou identifikátora ako meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 „Dotknutá osoba”: identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

 „Prevádzkovateľ údajov” alebo “Prevádzkovateľ”: subjekt, t.j. spoločnosť SERVIER, ktorý určuje účely a prostriedky Spracúvania Osobných údajov; s výnimkou prípadov, keď je to výslovne určené právnymi predpismi platnými pre spracovateľské činnosti.

 „Sprostredkovateľ údajov“ alebo “Sprostredkovateľ”: fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

 „Spracúvanie údajov”: akákoľvek operácia vykonaná s Osobnými údajmi, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, ukladanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadnutie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, usporiadanie alebo kombinácia, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

 „Skupina  SERVIER“: je skupina právnických osôb, ktorá je tvorená obchodnými spoločnosťami s rovnakým alebo obdobným predmetom podnikania, podnikajúcimi pod obchodným menom SERVIER (s príslušnými odchýlkami v rámci príslušnej regionálnej právnej úpravy), a ktoré sú navzájom majetkovo prepojené.

3.      ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI SERVIER TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 SEVIER sa zaväzuje zabezpečiť ochranu Osobných Údajov v rámci svojej organizácie:

 S cieľom zachovať dôvernosť a bezpečnosť Osobných údajov pacientov, uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov, zákazníkov a iných obchodných partnerov ako zdravotnícki pracovníci, obchodných zástupcov a farmaceutov, a akejkoľvek inej osoby, ktorej Osobné údaje budú spracúvané;

  • Prijatím záväzných firemných pravidiel (Binding Corporate Rules – BCRs), ktorých cieľom je zabezpečiť dodržiavanie rovnakej úrovne ochrany vo všetkých subjektoch spoločnosti SERVIER a vytvorenie rámca na prenos Osobných údajov v rámci celej organizácie, najmä do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v súlade s GDPR.
  • Zriadením kontroly nad dodržiavaním zásad ochrany Osobných údajov: Vymenovanie globálnej zodpovednej osoby pre ochranu údajov, zodpovednej osoby pre ochranu údajov, kontaktných osôb zodpovedných za koordináciu všetkých týchto aspektov, zvýšenie povedomia svojich zamestnancov o uplatniteľných pravidlách a tiež prijatie mnohých vnútorných zásad a postupov zameraných na zjednodušenie a zabezpečenie dodržiavania platných pravidiel v rámci organizácie.
  • Monitorovaním dodržiavania zásad ochrany Osobných údajov v rámci organizácie prostredníctvom stálych školení.
  • Sprísnením náročnosti pri výbere subjektov, ktoré budú spracúvať vaše Osobné údaje (poskytovatelia služieb, dodávatelia, partneri, atď.).

  4.      PREČO SPOLOČNOSŤ SERVIER POTREBUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 Spoločnosť SERVIER spracúva vaše Osobné údaje iba na konkrétne, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracúva vaše údaje spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s nasledujúcimi účelmi (okrem iných):

 –        Manažment prijímacieho konania a HR činností, vrátane školení v rámci Skupiny SERVIER;

–        Manažment vzťahov s klientmi, potenciálnymi klientmi a dodávateľmi a kontrola takéhoto manažmentu nadriadenými pracovníkmi (napr.: oddelenie nákupu, oddelenie marketingu a komunikácie, CRM oddelenie, právne oddelenie atď.)

–        Monitorovanie vedeckej lekárskej spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi;

–        Manažment poskytovania lekárskych informácií;

–        Komunikačný a vzťahový manažment a propagačné aktivity so zdravotníckymi pracovníkmi vrátane interakcií, profilovania, manažmentu zmluvných vzťahov, manažmentu kongresov a stretnutí, databáz vedúcich odborníkov, sociálnych médií, elektronických služieb (e-konferencie, atď.);

–        Manažment klinických skúšok;

–        Manažment farmakovigilancie;

–        Manažment transparentnosti;

–        Bezpečnosť návštevníkov a prevádzkových priestorov (v prípade, že navštívite priestory spoločnosti SERVIER)

–        Manažment prevádzkových priestorov a prístupu na parkovisko

–        Manažment kamerových systémov (CCTV) na zaistenie bezpečnosti osôb a priestorov.

–        Vedenie súdnych sporov, do ktorých vstúpite alebo ste vstúpili so spoločnosťou SERVIER;

–        IT podpora a prevádzkovanie webového sídla spoločnosti SERVIER;

5.      AKÝ JE PRÁVNY RÁMEC?

 Spoločnosť SERVIER zhromažďuje a spracúva vaše Osobné údaje:

–        v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU na základe vášho súhlasu (napr. marketing, newslettre a iné ponuky);

–        v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOU na účely plnenia zmluvy (napr. zmluva spolupráci, zmluva o výskume a pod.);

–        v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOU na účely dodržiavania zákonnej povinnosti, ktorej podlieha Prevádzkovateľ údajov;

–        v súlade s § 13 ods. 1 písm. d) ZoOOU pre vaše životne dôležité záujmy alebo životne dôležité záujmy inej fyzickej osoby;

–        v súlade s § 13 ods. 1 písm. e) ZoOOU za účelom výkonu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone úradnej moci zverenej Prevádzkovateľovi údajov;

–        v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOU z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť SERVIER, okrem prípadov, keď sú tieto záujmy nahradené vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami, najmä ak je dotknutá osoba dieťaťom (napr. kamerový záznam a pod.);

všetko v závislosti od druhu právneho vzťahu, do ktorého vstupujete so spoločnosťou SERVIER

6.      AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERAME?

 Spoločnosť SERVIER spracúva vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

a)      Pre účely ochrany života, zdravia a majetku:

i)       meno a priezvisko;

ii)     číslo dokladu totožnosti;

iii)   fotografie a videá zachytávajúce podobizeň Dotknutej osoby alebo jej časti;

iv)    zvukové a audiovizuálne záznamy zachytávajúce podobizeň Dotknutej osoby alebo jej časti;

V rámci uvedeného účelu vás informujeme, že spoločnosť SERVIER vo všetkých svojich priestoroch (nehnuteľnostiach, ktoré má vo vlastníctve alebo aj len v užívaní) využíva na vyššie uvedený účel kamerový záznam s nahrávaním. Uvedeným spôsobom sú automaticky nahrávané vaše osobné údaje, ktoré sú uchovávané po dobu 30 dní a následne sú zmazané.

b)     Pre účely plnenia obsahu zmluvy:

i)       meno a priezvisko;

ii)     titul.;

iii)   trvalé bydlisko;

iv)    a iné osobné údaje, ktoré sú potrebné na plnenie obsahu zmluvy, o ktorých ste v zmluve poučený;

c)      pre všetky ostatné účely:

i)       meno a priezvisko;

ii)     trvalé bydlisko;

iii)   a iné údaje, (vrátane zvukových záznamov Dotknutej osoby),  ktoré sú potrebné na naplnenie účelu spracúvania osobných údajov, pričom pokiaľ ide o spracúvanie na zmluvnom základe, platí písm. b) vyššie, a pokiaľ ide o spracúvanie na základe vášho explicitného súhlasu, tento súhlas je vždy informovaný a obsahuje, poučenia o potrebnom rozsahu spracúvaných osobných údajov, jednotlivých kategóriách a iných zákonných náležitostiach, a to podľa Nariadenia GDPR a ZoOOU.

7.      A ČO PRÁVNY RÁMEC PRE SPRACÚVANIE VAŠICH CITLIVÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 Citlivé Osobné údaje sú Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života, genetické informácie alebo sexuálnej orientácie.

 Spoločnosť SERVIER nespracúva vaše citlivé Osobné údaje, okrem prípadov, kedy:

–        ste s takýmto Spracúvaním jednoznačne súhlasili (okrem prípadov, keď to zakazujú platné zákony); alebo

–        je to pre spoločnosť SERVIER nevyhnutné v oblasti pracovného práva, v rozsahu povolenom právnymi predpismi odborovej organizácie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo kolektívnou zmluvou ustanovujúcou primerané záruky; alebo

–        spoločnosť SERVIER musí chrániť vaše životne dôležité záujmy alebo životne dôležité záujmy inej osoby v prípade, že je Dotknutá osoba fyzicky alebo právne nespôsobilá poskytnúť svoj súhlas; alebo

–        je to nevyhnutné na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; alebo

–        tieto citlivé Osobné údaje sú už zjavne zverejnené z vašej strany; alebo

–        je to potrebné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, na posúdenie pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytnutia zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby alebo manažmentu systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe vnútroštátneho práva alebo na základe zmluvy so zdravotníckym pracovníkom podliehajúcej vnútroštátnym právnym predpisom alebo pravidiel ustanovených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a týkajúcich sa povinnosti služobného tajomstva alebo inou osobou, ktorá podlieha rovnakej povinnosti mlčanlivosti.

8.      AKÉ ĎALŠIE PRINCÍPY DODRŽIAVA SPOLOČNOSŤ SERVIER?

 Spoločnosť SERVIER zhromažďuje a spracúva vaše Osobné údaje transparentným a zákonným spôsobom v rozsahu nevyhnutnom pre jej oprávnené obchodné záujmy, zohľadňujúc vaše práva a slobody:

 –        Kvalita údajov a proporcionalita vašich osobných údajov: spoločnosť SERVIER obmedzuje spracovanie a zber vašich osobných údajov na najnižšie možné nutné minimum a to s ohľadom na účel spracovania (minimalizácia spracovaných dát), to všetko výlučne s vhodnými a relevantnými osobnými údajmi. Spoločnosť SERVIER podniká kroky a procesy, aby zabránila nadmerným alebo irelevantným prenosom osobných údajov od odosielateľa.

 –        Presnosť a aktuálnosť vašich Osobných údajov: Spoločnosť SERVIER podniká kroky na zabezpečenie vymazania alebo opravenia údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné, so zreteľom na účel ich zhromažďovania alebo ich ďalšieho spracúvania.

 –        Primerané obdobie uchovávania údajov: Spoločnosť SERVIER uchováva vaše Osobné údaje o zákonných požiadavkách a požiadavkách na uchovávanie obchodných údajov vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu na obdobie, ktoré je potrebné na účely spracúvania vašich Osobných údajov. Keď sa dosiahne maximálna doba uchovávania požadovaná platnými právnymi predpismi alebo doba uchovávania požadovaná na účely zbierania údajov (podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr), spoločnosť SERVIER podnikne primerané kroky na vymazanie Osobných údajov. 

 –        Bezpečnosť a dôvernosť vašich Osobných údajov: Spoločnosť SERVIER zaviedla náležité a komerčne primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečujú dôvernosť Osobných údajov, ktoré zhromažďuje a uchováva. Tieto opatrenia zároveň chránia pred neoprávneným alebo nezákonným prezradením, sprístupnením, náhodnou stratou, vymazaním, zmenou alebo poškodením Osobných údajov, berúc do úvahy najmodernejšie technológie a náklady na realizáciu. Spoločnosť SERVIER prijíma príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby Sprostredkovatelia údajov, ktorí majú prístup k vašim Osobným údajom, primerane dodržiavali aspoň také prísne bezpečnostné opatrenia, aké uplatňuje spoločnosť SERVIER.

9.      DOCHÁDZA V SPOLOČNOSTI SERVIER K AKÝMKOĽVEK AUTOMATIZOVANÝM ROZHODNUTIAM TÝKAJÚCIM SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 Spoločnosť SERVIER podniká náležité kroky, ktoré zabezpečujú vaše právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré má právne účinky priamo sa týkajúce vašej osoby alebo ovplyvňujúce vašu osobu a ktoré je založené výlučne na automatizovanom Spracúvaní Osobných údajov, vrátane profilovania určeného na vyhodnotenie určitých osobných aspektov, ako napríklad výkonnosť pri práci, bonita, spoľahlivosť, osobné vystupovanie, atď.

10.      AKÉ MÁTE PRÁVA?

 Od spoločnosti SERVIER máte právo žiadať a vašej požiadavke musí byť vyhovené bez zbytočného odkladu:

 –        Byť v zrozumiteľnej forme informovaný aspoň o účeloch Spracúvania, kategóriách príslušných Osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, existencii transferov a používaní vhodných ochranných opatrení.

 –        Získať prístup k vašim Osobným údajom. V závislosti od vašej situácie ako Dotknutej osoby (pacient, kandidát, dodávateľ alebo iné) a platných právnych predpisov vám môžu byť vaše Osobné údaje sprístupnené priamo, alebo prostredníctvom lekára, zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby, ktorú ste určili.

 –        Opraviť svoje nepresné Osobné údaje,

 –        Vymazať svoje Osobné údaje

 –        Ak je to uplatniteľné, získať obmedzenie Spracúvania;

 –        Ak je to uplatniteľné, uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov a získať od spoločnosti SERVIER právo obdržať Osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti SERVIER, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

 –        Nesúhlasiť so Spracúvaním na účely priameho marketingu (vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), a to kedykoľvek, bezplatne a bez nutnosti uvedenia legitímnych dôvodov.

 –        Podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom používania vašich Osobných údajov podľa § 100 ZoOOU.

 Svoje žiadosti môžete poslať na príslušnú kontaktnú adresu (podrobne uvedenú v informačných oznámeniach) poštou alebo prostredníctvom e-mailu na: dataprivacy@servier.com, ktorý nájdete na každej webovej stránke spoločnosti SERVIER.

 SERVIER môže vzniesť námietky voči požiadavkám, ktoré sú zjavne neúmerné, najmä počtom alebo opakovaným a systematickým charakterom.

11.      DOCHÁDZA K AKÉMUKOĽVEK PRENOSU MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 Spoločnosť SERVIER je globálna organizácia s právnymi subjektmi na piatich kontinentoch a podnikmi, IT systémami, riadiacimi štruktúrami a procesmi, ktoré prekračujú hranice. Z tohto dôvodu je niekedy pre spoločnosť SERVIER nevyhnutné odovzdávať Osobné údaje iným subjektom spoločnosti SERVIER alebo Sprostredkovateľom údajov alebo tretím stranám v tej istej krajine alebo v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli pôvodne poskytnuté, a/alebo uchovávať Osobné údaje v databázach, ktoré môžu byť hosťované v iných krajinách alebo prístupné z iných krajín.

 –        Prenos údajov k subjektom spoločnosti SERVIER: Prenos vašich Osobných údajov z jedného subjektu spoločnosti SERVIER do iného subjektu spoločnosti SERVIER je povolený len vtedy, ak je založený na konkrétnom a legitímnom obchodnom účele a prijímajúci subjekt zabezpečí súlad s týmito Zásadami, so Záväznými firemnými pravidlami (BCR) a s akýmikoľvek prísnejšími miestnymi zákonmi vzťahujúcimi sa na prenos a akékoľvek následné spracovanie údajov (vrátane ďalšieho prenosu).

 –        Prenos údajov mimo skupiny SERVIER:

  • Sprostredkovatelia údajov: Spoločnosť SERVIER uzavrela alebo uzavrie primerané písomné dohody so Sprostredkovateľmi údajov, aby zaistila, že spracúvajú vaše Osobné údaje v súlade s pokynmi spoločnosti SERVIER, a zavádzajú a udržiavajú primerané opatrenia na zabezpečenie a ochranu dôverných informácií na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany. SERVIER neprenáša vaše Osobné údaje na Sprostredkovateľov mimo EÚ, pokiaľ títo Sprostredkovatelia údajov neprijali primerané kroky na ochranu súkromia a bezpečnosti Osobných údajov v súlade s príslušnými požiadavkami EÚ na ochranu Osobných údajov. Príklad: v prípade, že sa Sprostredkovateľ údajov nachádza v krajine, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany Osobných údajov, bude mať podpísané štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou (tieto doložky budú podpísané medzi spoločnosťou SERVIER a Sprostredkovateľom údajov nachádzajúcim sa mimo EÚ).
  • Tretie strany: Od subjektov spoločnosti SERVIER sa môže požadovať, aby sprístupnili určité Osobné údaje tretím stranám. Takéto sprístupnenie sa môže vyžadovať najmä v súlade s platnými zákonmi (napr. zverejnenie údajov o mzdách daňovému úradu) alebo v prípade ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti Dotknutej osoby (napr. v prípade nehody). Spoločnosť SERVIER môže tiež zverejniť vaše Osobné údaje na ochranu svojich zákonných práv (napr. v súdnych sporoch).

12.   RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ A MECHANIZMY VYMÁHANIA

 Ak sú vaše Osobné údaje sprístupnené, spracúvané alebo použité akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Zásadami alebo Záväznými firemnými pravidlami (BCR), subjekty spoločnosti SERVIER podniknú primerané nápravné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať disciplinárne sankcie v súlade s platnými právnymi predpismi.

 Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Záväzných firemných pravidiel (BCR) alebo týchto Zásad a vaše Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný so Záväznými firemnými pravidlami (BCR) alebo s týmito Zásadami, môžete podať sťažnosť nasledujúcim zainteresovaným stranám, garantujúcim nezávislosť  počas výkonu ich úloh. Spoločnosť SERVIER má zavedený osobitný postup, ktorý určuje úlohy a zodpovednosti súvisiace s riešením sťažností dotknutých osôb a prijíma, dokumentuje, vyšetruje a reaguje na sťažnosti týkajúce sa ochrany súkromia.

 Po zaregistrovaní sťažnosti musí byť sťažnosť potvrdená a vybavená v primeranej lehote (jeden mesiac s možnosťou obnovenia/predĺženia lehoty na základe legitímnych dôvodov a v závislosti od stupňa zložitosti prípadu). Ak nie ste spokojní s odpoveďami poskytnutými na miestnej alebo globálnej úrovni, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu podľa § 100 ZoOOU a/alebo súdom, pod ktorých jurisdikciu spadá príslušný subjekt spoločnosti SERVIER. Pred postúpením prípadu príslušnému orgánu dohľadu alebo príslušnej jurisdikcii by každá strana mala vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie sťažnosti prostredníctvom vyššie uvedeného interného mechanizmu.

13.   OSOBITNÉ USTANOVENIA O NAHRÁVANÍ ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV

 S Vašim predchádzajúcim explicitným a dobrovoľným súhlasom spracúvame a uchovávame nahrávky telefonických hovorov vo forme zvukových záznamov za účelom:

– ich využitia pre marketingové účely,

– ich využitia  pre vzdelávacie účely pracovníkov spoločností Skupiny SERVIER,

– ich využitia na interné analýzy spoločností Skupiny SERVIER.

Dôvodom vytvárania a využívania zvukových záznamov telefonických hovorov je, že spoločnosť SERVIER pre riadne poskytovanie svojich činností potrebuje:

– mať vedomosť o tom, či sú zo strany pracovníkov spoločnosti SERVIER tretím stranám poskytované riadne, kvalitne a v plnom rozsahu správne informácie,

– či telefonické hovory prebiehajú správne a v súlade so zákonnými ako aj internými postupmi a pravidlami,

– mať možnosť následnej analýzy a vyhodnotenia vykonaných telefonických rozhovorov.

Pracovníci spoločnosti SERVIER vystupujúci počas telefonického hovoru v mene spoločnosti SERVIER vykonajú jeho záznam iba ak Dotknutá osoba na to udelí pred začatím nahrávania explicitný a dobrovoľný súhlas. Zároveň Dotknutá osoba kedykoľvek počas realizácie záznamu telefonického rozhovoru môžu požiadať o ukončenie vykonávania záznamu. Pracovník spoločnosti SERVIER v takom prípade bezodkladne ukončí realizáciu záznamu telefonického hovoru. Nahrávka rozhovoru ako aj prípadné iné sprístupnené Osobné údaje, budú spracúvané v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré sú súčasťou telefonického rozhovoru, uchovávame 3 roky a následne ich anonymizujeme. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek požiadať o vymazanie záznamu telefonického rozhovoru. Spoločnosť SERVIER tak spraví bezodkladne. Výnimkou je situácia kedy by jej uchovanie záznamu prikazovali príslušné právne predpisy.

14.   SÚBORY „COOKIES“

 Webové sídlo Prevádzkovateľa používa Súbory “cookies” za účelom zabezpečenia lepších online služieb a pohodlnosti pri jeho prehliadaní. Používaním Webového sídla a zaškrtnutím súhlasu s „Cookies“ dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas s použitím Súborov “cookies”. Dotknutá osoba berie na vedomosť, že ak navštívi Webové sídlo a v prehliadači má povolené prijímanie Súborov “cookies”, v zmysle ZEK (zákon o elektronickej komunikácii) sa považuje táto skutočnosť za prijatie Prevádzkovateľových podmienok používania Súborov “cookies”.

 Súbory “cookies” Prevádzkovateľ používa k rozpoznaniu opakovaných návštev na Webové sídlo a pre zjednodušenie pohybu na ňom. Informácie zo Súborov “cookies” na Webovom sídle zhromažďuje Prevádzkovateľ preto, aby sa mohol lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok Webového sídla, aby sa lepšie porozumelo spôsobu ich používania. Tieto informácie používa Prevádzkovateľ trvale pre vylepšenie navigácie na Webovom sídle a poskytovaných služieb.

 Súbory „cookies“ sú dátové súbory, ktoré prehľadávač ukladá v počítači alebo zariadení návštevníka. „Cookies“ nepoškodzujú vaše zariadenie. Bez súborov „cookies“ by prehliadanie a využívanie webovej lokality bolo komplikovanejšie.

 „Cookies“, ktoré používame vám umožňujú pohyb na našej webovej lokalite a využívanie jeho základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, objednanie služieb či prihlasovanie (základné cookies). Ďalším typom „cookies“ sú tzv. (funkčné/prevádzkové cookies), sú to  také, prostredníctvom ktorých môže webová lokalita zaznamenať nastavenia vášho internetového prehliadača, vaše prístupové heslo ak sa vyžaduje, vami uprednostňovaný jazyk a pod. „Cookies“ tiež môžu znemožňovať opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. „Cookies“ nám pomáhajú neustále skvalitňovať a  rozvíjať ponuku a nastavenia našich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe „cookies“ možno sledovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na webovej lokalite a následne vylepšovať obsah, funkčnosť či dizajn webovej lokality (analytické cookies). „Cookies“ môžeme tiež používať na efektívnejšie a relevantnejšie zacielenie marketingovej komunikácie, aby vyhovovala vašim preferenciám v závislosti od vašich online aktivít, ktoré „cookies“ dokážu zaznamenať (reklamné cookies). Okrem našich vlastných „cookies“ môžeme používať aj „cookies“ tretích osôb (napr. Google a Facebook), a to najmä na štatistické a marketingové účely (cookies tretích osôb), ktorých pravidlá používania nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.

 V žiadnom prípade však súbory „cookies“ nedokážu zhromažďovať žiadne informácie uložené v počítači návštevníka stránky.  Prehľadávač poskytuje webovej stránke prístup len k tým súborom „cookies“, ktoré už odoslal návštevníkovi, čím je zabezpečené súkromie návštevníka.

 Na Webovom sídle môžu byť použité dočasné a trvalé Súbory “cookies”. Dočasné sa uchovávajú v zariadení dotknutej osoby, kým príslušnú stránku Webového sídla neopustí. Trvalé Súbory “cookies” zostávajú na zariadení Odberateľa do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania.

 Dotknutá osoba berie na vedomie, že najnovšie prehliadače umožňujú používateľom spravovať Súbory “cookies” podľa svojich potrieb. V niektorých prehliadačoch môže dotknutá osoba nastaviť pravidlá pre správu Súborov “cookies” jednotlivých stránok. Môže zakázať ukladanie Súborov “cookies” zo všetkých stránok okrem tých, ktorým dôveruje. V ponuke prehliadačov Odberateľ zväčša nájde položku “Vymazať údaje prehliadania”. To mu umožní vymazať Súbory “cookies” a ďalšie údaje stránok a doplnkov. Ďalšou funkciou prehliadačov je režim tzv. “súkromného prehliadania”. Pri tomto režime nebudú dotknutej osoby návštevy webových stránkach vrátane Webového sídla zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory “cookies” vytvorené v režime “súkromného prehliadania” sa po zavretí všetkých okien prehliadača automaticky vymažú.

 Prevádzkovateľ bude rešpektovať, pokiaľ si dotknutá osoba nastavenie Súborov “cookies” zmení niektorým zo spôsobov uvedených vyššie, alebo zo spôsobov, ktorý mu ponúka jeho prehliadač. Dotknutá osoba však berie na vedomie, že vypnutie niektorých Súborov “cookies” môže mať dopad na riadnu funkčnosť Webového sídla

15.   KONTAKT NA SPOLOČNOSŤ SERVIER

 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zásad alebo akýchkoľvek sťažností alebo žiadostí (napr. sprístupnenie, námietky alebo žiadosti o opravu) vám odporúčame, aby ste sa obrátili na príslušný kontakt, ktorý je uvedený v informačnom oznámení, alebo všeobecný kontakt pre riešenie ochrany osobných údajov pre územie Slovenskej republiky:

SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o., Zuzana Kroková, Ochrana osobných údajov

Pribinova 10, 811 09 Bratislava, email: dataprivacy@servier.com

16.   ZÁVER

Tieto Zásady sa môžu z času na čas meniť a dopĺňať. Najnovšia verzia Zásad ochrany Osobných údajov bude zverejnená na internetovej stránke spoločnosti SERVIER a môže byť tiež distribuovaná (v tlačenej alebo elektronickej podobe).

Táto verzia Zásad ochrany osobných údajov platí od 23.4.2020.

Cookies Policy