Podmienky používania

Vitajte na stránke www.servier.sk.

Tým, že používate túto stránku zároveň potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky používania a súhlasíte s ich dodržiavaním. Obsah tohto dokumentu sa môže meniť, preto vás vyzývame, aby ste si tieto podmienky čítali pravidelne.

1. Duševné vlastníctvo

1.1. Táto webová stránka je vlastníctvom spoločnosti LES LABORATOIRES SERVIER, registrovanej v Obchodnom registri v Nanterre (Francúzsko) pod číslom  085 480 796, so sídlom na 50 rue Carnot (92284) Suresnes, Francúzsko, s kapitálom 34 590 852 EUR.

LES LABORATOIRES SERVIER je spoločnosť skupiny SERVIER. Editor webovej stránky SERVIER je pán Olivier GRYSON, Riaditeľ oddelenia elektronických informácií.

Stránka je spravovaná spoločnosťou Praxis.

1.2. Všeobecná štruktúra ako aj software, texty, animované aj statické obrázky, know-how a všetky ostatné elementy, ktoré vytvárajú túto Stránku sú exkluzívnym vlastníctvom spoločnosti LES LABORATOIRES SERVIER a sú chránené príslušnými zákonmi o duševnom vlastníctve.

V dôsledku toho je akákoľvek ďalšia prezentácia tejto stránky, alebo ktorejkoľvek jej časti, bez vysloveného súhlasu spoločnosti SERVIER zakázaná a takéto konanie bude považované za falšovanie.

To isté platí aj pre databázy, ktoré sa môžu na stránke zobraziť, ktoré vytvára spoločnosť SERVIER, a ktoré sú chránené autorskými právami. Obchodné značky spoločnosti SERVIER a jej partnerov, ako aj logá, ktoré sa objavujú na stránke sú registrovanými ochrannými známkami.

Akákoľvek reprodukcia týchto ochranných známok alebo log, či už celých alebo ich častí, bez výslovného súhlasu spoločnosti SERVIER je preto zakázaná.

2. Technické informácie

Potvrdzujete, že máte zručnosti potrebné na používanie tejto webovej stránky, a že ste skontrolovali, že počítač, ktorý používate je bez vírusov a v úplnom poriadku.

Ďalej beriete na vedomie, že táto stránka je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, okrem prípadov zásahu vyššej moci, technických problémov alebo  zlyhania telekomunikačných sietí.

Spoločnosť SERVIER môže dočasne zatvoriť stránku z dôvodu údržby.

3. Čo by ste mali vedieť o internete

Je ťažké zaručiť 100% bezpečnosť dát prenášaných na internete.

Hoci sme podnikli všetky potrebné opatrenia na ochranu osobných informácií, nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť, že informácie prenášané cez naše on-line služby sú absolútne bezpečné.

Z tohto dôvodu je komunikácia akýchkoľvek vašich informácií na vaše vlastné riziko, hoci robíme všetko preto, aby sme zabezpečili ich ochranu hneď, ako takéto informácie dostaneme.

4. Obsah stránky

Spoločnosť SERVIER poskytuje praktické informácie (dátumy kongresov, konferencií, sympózií, atď.), tréningové materiály, informácie z oblasti zdravotníctva alebo články z odborných publikácií. Tieto informácie nesmú byť považované za právne alebo lekárske odporúčania.

Lekárske odporúčania by ste mali žiadať len od lekára alebo lekárnika.

Všetky informácie alebo materiály publikované na tejto webovej stránke sú  bez zábezpeky, či už výslovnej alebo implikovanej. 

5. Vymedzenie zodpovednosti

Napriek starostlivému prístupu spoločnosti SERVIER ku kontrole informácií a materiálov, spoločnosť SERVIER nemôže zabezpečiť presnosť a aktuálnosť obsahu tejto stránky. Preto spoločnosť SERVIER nenesie zodpovednosť za prípadné chyby, nedostatok informácií a/alebo prítomnosť vírusov na tejto stránke. Z toho istého dôvodu sú za obsah článkov publikovaných on-line zodpovední len ich autori.

Mali by ste zachovať svoj vlastný klinický názor a byť kritický. Spoločnosť SERVIER nenesie zodpovednosť za:

- akúkoľvek nepresnosť alebo vynechanie časti informácie publikovanej na stránke
- akékoľvek škody spôsobené vniknutím tretej strany na stránku, ktoré by spôsobilo zmenu jej obsahu a/alebo informácií
- akékoľvek škody spôsobené vstupom alebo nemožnosťou vstúpiť na stránku a jej používaním (vrátane akýkoľvek škôd v súvislosti s prípadným vírusom, ktorý by mohol napadnúť váš počítačový systém) a/alebo informáciami poskytnutými na tejto webovej stránke.

6. Časť stránky vyhradená pre zdravotníckych pracovníkov

Táto stránka je rozdelená na dve časti:

- jedna časť je venovaná všeobecnej verejnosti a preto je voľne prístupná;
- druhá časť je vyhradená len pre zdravotníckych pracovníkov, t.j. pre lekárov, lekárnikov a iných, a je prístupná len po potvrdení, že používateľ spadá do tejto kategórie, pretože táto časť môže obsahovať reklamu na lieky. 

7. Povinnosti užívateľa

7.1 Rešpektujte iných

Musíte rešpektovať príslušné zákony (najmä zákony týkajúce sa súkromia a ochrany osobných údajov). Najmä by ste sa mali zdržať akýchkoľvek skutkov, ktoré by mohli poškodiť súkromie, dobré meno, rešpekt, imidž alebo citlivosť ostatných užívateľov a vyhýbať sa písaniu hanlivých, provokatívnych, zlomyseľných alebo výhražných komentárov, odkazov alebo textov.

7.2. Hypertextové prepojenia

Hypertextové prepojenia nastavené na tejto webovej stránke na iné zdroje publikované na internete a najmä prepojenia na svojich partnerov sú vytvorené na základe predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu. Spoločnosť SERVIER sa usiluje odkazovať len na stránky, ktoré sú v súlade s príslušnými zákonmi. Obsah týchto stránok však nespadá pod kontrolu spoločnosti SERVIER a preto spoločnosť SERVIER nenesie zodpovednosť za informácie obsiahnuté na týchto stránkach. Užívatelia tejto stránky nesmú vytvárať hypertextové prepojenia na túto stránku bez predchádzajúceho vysloveného súhlasu spoločnosti LES LABORATOIRES SERVIER.

8. Aké informácie zaznamenávame?

Ak si želáte poslať nám email, vašu emailovú adresu automaticky zaznamenávame, aby sme vám mohli na email odpovedať.

9. Pre koho sú určené zaznamenané informácie

Vaše osobné údaje zaznamenané na tejto webovej stránke sú určené pre organizácie a spoločnosti skupiny SERVIER, ktoré sú zodpovedné za odpovedanie na vaše požiadavky. Vaša IP adresa je určená pre zamestnancov Oddelenia na spracovanie dát, ktorí sú osobitne poverení na spracovávanie takýchto informácií a sú viazaní zachovaním služobného tajomstva.

10. Ako si uplatniť svoje právo na prístup a na opravu

V súlade s francúzskym zákonom č. 78-17 zo 16.1.1978, máte právo  na prístup k svojim osobným údajom a právo odmietnuť alebo modifikovať svoje osobné údaje a to zaslaním emailu na adresu webmaster@servier.com alebo poštou na adresu Mr. Olivier GRYSON, SERVIER INTERNATIONAL, 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko. V súlade s predpismi o ochrane osobných dát sa toto právo týka konkrétnej osoby a môže byť uplatnené len v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa tejto osoby: z bezpečnostných dôvodov si preto príslušné oddelenie overí vašu totožnosť, aby sme predišli odhaleniu vašich osobných údajov osobe inej, ako ste vy. V prípade, že požiadate o opravu, vaše údaje opravíme a následne vám o tom pošleme informáciu.

11. Ďalšie informácie

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte prosím pána Oliviera Gyrsona, na adrese SERVIER INTERNATIONAL, 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko alebo emailom.

12. Platné právne predpisy a súdna príslušnosť

Táto stránka sa riadi zákonmi Francúzska. Akékoľvek súdne spory budú vedené pred príslušnými súdmi v Nanterre (Francúzsko).