Servier a prostredie - Vzduch

Súlad s predpismi

 

    • Nariadenie prefektúry platné od septembra 2007 v Bolbecu
    • Nariadenie ministerstva z 20.09.2002 o spaľovaní (časť 2770)
Parameter PRIEMERNÁ DENNÁ HODNOTA
Oxid uhoľnatý 50mg/m3
Celkový prach 10mg/m3
Organické prvky ako plyn alebo para, vyjadrené v celkovom organickom uhlíku 10mg/m3
Chlorovodík 10mg/m3
Fluorovodík 1mg/m3
Oxid siričitý 50mg/m3
Oxid dusnatý alebo oxid dusičitý 400mg/m3
Kadmium + tálium 0,05mg/m3
Ortuť 0,05mg/m3
Celkové ostatné kovy 0,5mg/m3
Dioxíny a furán 0,1ng/m3

 

Príklady:

   • Nepretržité automatické monitorovanie hromadenia emisií v kotle v Bolbecu
   • Každoročná kontrola dodržiavania limitov prchavých organických zlúčenín

 

Servier ide ešte ďalej…

   • Vo všetkých farmaceutických závodoch: absolútna filtrácia vzduchu vo výrobných zónach
   • Bolbec (Oril): monitorovanie dopadu na životné prostredie (dioxíny/furány/kovy) pomocou biomonitoringu lišajníkom
   • Baclair (Oril): čistenie atmosférických emisií prchavých organických halogénových zlúčenín