Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Čo je to hypertenzia

Definícia:

Artériová hypertenzia je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku, ktoré presahujú
normálne hodnoty.

Normálne hodnoty krvného tlaku sa menia v závislosti od spôsobu a miesta merania. Pri meraní tlaku krvi je potrebné dodržiavať niekoľko zásad, je to najmä šírka manžety tlakomera, ktorá by mala zodpovedať šírke ramena pacienta, pred meraním tlaku krvi by mal byť pacient aspoň 10 minút v kľude. Meranie tlaku krvi sa uskutočňuje na ramene alebo na zápästí, v závislosti od typu tlakomera, avšak presnejšie sú tlakomery, ktoré merajú na ramene.

Pri meraní krvného tlaku sa zaznamenajú dve čísla: napríklad 120/80 mmHg (ortuťového stĺpca). Prvé číslo (ide o tzv. systolický tlak) zaznamenáva tlak vo Vašich cievach, v okamihu keď Vaše srdce vypudzuje krv. Druhé číslo (ide o diastolický tlak) meria tlak počas pokojovej fázy Vášho srdca medzi dvoma údermi.

 

 

Systolický (horný) tlak (mmHg)

Diastolický (dolný) tlak (mmHg)

V ambulancii alebo v nemocnici

140

90

24 hodinové automatické monitorovanie

130

80

Domáce meranie

135

85

Klasifikácia podľa hodnôt krvného tlaku (v mmHg):

Optimálny krvný tlak < 120 a < 80

Normálny krvný tlak 120 – 129 a/alebo 80 – 84

Vysoký normálny krvný tlak 130 – 139 a/alebo 85 – 89

Hypertenzia – stupeň 1 140 – 159 a/alebo 90 – 99

Hypertenzia – stupeň 2 160 – 179 a/alebo 100 – 109

Hypertenzia – stupeň 3 ≥ 180 a/alebo ≥ 110

Izolovaná systolická hypertenzia ≥ 140 a < 90

Ako hypertenzia vzniká:

Hypertenzia je typickou civilizačnou chorobou, chorobou nesprávneho životného štýlu. Môžu sa uplatňovať aj genetické vplyvy, ale v menšej miere ako nesprávne vzorce chovania. V rodinách sa skôr preberajú nesprávne návyky a reakcie ako sa dedí samotná hypertenzia. Sem patria: neprimeraná výbušnosť, snaha stihnúť čo najviac a v čo najkratšom čase, nedostatok času na relaxáciu, málo fyzickej aktivity, málo spánku, veľa jedla, najmä rýchleho občerstvenia, nepravidelné stravovanie  a veľa soli v potrave, fajčenie, zvýšená telesná hmotnosť. Ide o tzv. esenciálnu hypertenziu. U asi 5% ľudí s vysokým tlakom je hypertenzia sekundárna, spôsobená ochorením obličiek, nadobličiek alebo iných orgánov, užívaním niektorých liekov.

 

Prečo sa liečiť

Čo hypertenzia zapríčiňuje:

Neprimerane vysoký tlak pôsobí nepriaznivo na cievnu stenu a zaťažuje srdce. Cievy sa stávajú tuhšími, strácajú pružnosť a rýchlejšie sa vyvíja ateroskleróza. Srdce ako čerpadlo musí podávať väčší výkon  preto jeho stena hrubne (hypertrofuje). A tiež sa stáva menej pružným, preto sa aj v diastole horšie plní. Keď tento stav trvá roky vyvíjajú sa život ohrozujúce komplikácie: srdcové zlyhanie (tzv. vodnatieľka so sťaženým dýchaním), mozgocievna príhoda (porážka), ischemická choroba srdca, poruchy srdcového rytmu, poškodenie obličiek s hrozbou hemodialýzy, poškodenie ciev očí.


Ktorí pacienti sú najviac ohrození:

Vysoký tlak nepôsobí na cievnu stenu izolovane, ale spolu s ďalšími tzv. rizikovými faktormi. Preto sa závažnosť hypertenzie nehodnotí len podľa výšky krvného tlaku, ale aj podľa prítomnosti ďalších faktorov.

Vek (Muži > 55 rokov, Ženy > 65 rokov)

Fajčenie

Dyslipidémia – abnormalita v hodnote cholesterolu a triacylglycerolov

– celkový cholesterol > 5 mmol/l

– LDL-CH > 3 mmol/l

– HDL-CH M <1 ,0 mmol/l  Ženy < 1,2 mmol/l

– TG > 1,7 mmol/l

Plazmatická glykémia nalačno 5,6 – 6,9 mmol/l

Abnormálny glukózový tolerančný test

Abdominálna obezita (obvod pása > 102 cm – Muži a > 88 cm – Ženy)

Rodinná anamnéza predčasného KV ochorenia (Muži < 55 rokov Ženy < 65 rokov)

Diabetes mellitus

Zoskupenie 3 z 5 rizikových faktorov (abdominálna obezita, porušená plazmatická glykémia nalačno, TK > 130/85 mmHg, nízky HDL cholesterol a vysoká hladina TG (ako je definované vyššie) poukazuje na prítomnosť metabolického syndrómu

 

Ako sa liečiť

Liečba hypertenzie:

Snahou je dosiahnuť tzv. cieľové hodnoty krvného tlaku:   < 140/90 mmHg, u diabetikov < 130/80 mmHg. Ak sa podarí tieto hodnoty dosiahnuť, prognóza je dobrá a dobre liečení pacienti majú takmer rovnaké životné šance ako zdravé osoby bez vysokého tlaku. Dobre liečení sú tí pacienti, u ktorých sa podarí dosiahnuť nielen cieľové hodnoty krvného tlaku, ale redukciu aj ostatných rizikových faktorov.

Liečebné zmeny životného štýlu:

Sú základom každého liečebného postupu. U nízko rizikových pacientov, s mierne zvýšeným tlakom, možno čakať aj niekoľko mesiacov, či sa pacientovi podarí zmeniť životný štýl tak, že sa krvný tlak dostane na normálne hodnoty. Aj u pacientov nastavených na dlhodobú farmakoterapiu je potrebné naďalej sa snažiť zmeniť ich životný štýl. Ak sa to podarí, pacientovi možno znížiť dávkovanie liekov alebo počet liekov a navyše sa zredukujú aj iné rizikové faktory aterosklerózy. Za najúčinnejšie postupy nefarmakologickej liečby sa považuje redukcia hmotnosti pri nadváhe a obezite, ukončenie fajčenia, obmedzenie solenia a konzumácie alkoholu (maximálne jeden alkoholický nápoj za deň), zvýšenie fyzickej aktivity – tréningu na cca 3 hod týždenne. Uprednostňujú sa vytrvalostné športy, prípadne ľahké posilňovanie. Zmeny v zložení stravy tiež môžu byť užitočné, pretože prinesú nielen pokles tlaku, ale aj ďalších rizikových faktorov. Odporúča sa strava bohatá na zeleninu, ovocie, nízko-tučné mliečne výrobky a ryby. Rozhodujúcim faktorom životného štýlu pri hypertenzii je schopnosť dosiahnuť zmenu v chovaní a organizácii každého dňa pacienta s vysokým tlakom.

Ako účinkujú jednotlivé skupiny liekov proti vysokému krvnému tlaku:

- inhibítory ACE (ACE inhibítory) a blokátory angiotenzínových receptorov (sartany) – ovplyvňujú krvný tlak tým, že blokovaním špecifických enzýmov bránia stiahnutiu ciev, ovplyvňujú tzv. Renín angiotenzínový systém, ktorý hrá dôležitú úlohu v regulácii krvného tlaku. Do tejto skupiny liekov patria ešte priame inhibítory renínu, ktoré priamo zasahujú na začiatku systému renín angiotenzín aldosterón. 
- blokátory vápnikového kanála – každá bunka potrebuje vápnik na to, aby sa mohla stiahnuť. Tieto lieky blokujú vstup vápnika do bunky, čím sa znižuje sťahovanie cievnej steny.
- diuretiká – znižujú krvný objem, pretože pacient po nich viac močí. Keď sa zmenší objem tekutiny v cievach, klesne aj tlak
- betablokátory – ovplyvňujú autonómny nervový systém a vylučovanie stresového hormónu adrenalínu. Spôsobujú, že sa spomalí činnosť srdca a klesne krvný tlak.

- alfablokátory a tzv. centrálne antihypertenzíva blokujú receptory alfa v cievnej stene alebo stimulujú centrálne alfa receptory v mozgu

 U väčšiny pacientov je potrebné na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku krvi použitie viac ako 1 preparátu, čiže pacienti majú tzv. kombinovanú liečbu. Jednotlivé lieky môžu byť u pacienta podávané samostatne, tzv. voľné kombinácie, alebo môžu byť podávané tzv. fixné kombinácie – prípravok môže byť kombinovaný z dvoch alebo viacerých tried liekov, takže účinkujú na viacerých úrovniach.

Liečba artériovej hypertenzie je doživotná, nemôže sa spontánne vysadiť, pretože dôjde k opätovnému vzostupu tlaku krvi. Pri užívaní antihypertenzívnej liečby je dôležité riadiť sa radami lekára.